1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) k používaniu aplikácie „TaxClick“ (ďalej len „Aplikácia“) je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Používateľa v súvislosti s používaním Aplikácie.

Spoločnosť Digital Taxes, s. r. o., so sídlom Pasienková 2/D, 821 06  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 592 448, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140041/B, v mene ktorej koná/konajú Michal Feterik, Peter Leška (ďalej len ako „Prevádzkovateľ„), je autorom Aplikácie, vlastníkom tohto autorského diela a obsahovo vytvára a prevádzkuje Aplikáciu prostredníctvom webovej aplikácie na webovej stránke pod doménou https://my.taxclick.eu/ (ďalej ako „Web stránka“)

Používateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je používateľom Aplikácie a ktorá je pri registrácii na Web stránke uvedená ako Používateľ (ďalej len „Používateľ“).

Úspešným ukončením registrácie na Web stránke si Používateľ vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené prihlasovacím menom a heslom (ďalej ako „Konto“).

Potvrdením prijatia VOP a registráciou v Aplikácii Používateľ neodvolateľne vyjadruje svoj súhlas s VOP.

Ak Používateľ nesúhlasí s VOP alebo akoukoľvek ich časťou, nie je oprávnený použiť žiadnu zo služieb podľa čl. 2, ktoré Aplikácia poskytuje prostredníctvom Webovej stránky.

2. APLIKÁCIA

Aplikácia je on-line aplikácia, ktorá Používateľovi umožňuje, za podmienok stanovených týmito VOP, spracúvať Používateľom vložený obsah. Obsahom sú všetky dáta a údaje, ktoré Používateľ zadá alebo nahrá do Aplikácie (ďalej len „Obsah“). 

Spracúvaním je vykonávanie operácií s Obsahom v rozsahu a spôsobom predpokladanom a umožnenom Aplikáciou a jej funkcionalitami. Aplikácia je vytvorená v súlade s Právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Obsah bude uchovaný a dostupný počas 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov od zadania do Aplikácie. Po uplynutí tejto doby sa automaticky vymaže. Používateľ môže Obsah (alebo jeho časť) vymazať aj pred uplynutím tejto doby.

Základné funkcie a služby Aplikácie pozostávajú z/zo (i) správy všetkých dokumentov (najmä faktúr) a ich archivácie (archivácia dokumentov a faktúr bude po dobu 24 ((slovom: dvadsiatich štyroch)) mesiacov, od momentu ich nahratia do Aplikácie. Po uplynutí archivačnej doby sa automaticky zo servera vymažú. Používateľ môže dokumenty a faktúry vymazať aj skôr ako ubehne archivačná doba) , ktoré Používateľ nahrá do sekcie Daňové priznania. Prostredníctvom nich bude následne možné vygenerovať si dokumenty – daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty vo formáte PDF a XML a podklady k daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty (ďalej ako „Služba I“) (ii) registrácie prostredníctvom Žiadosti o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, ktorú má Používateľ možnosť vyplniť bezplatne po riadnom vytvorení Konta, ak tak ustanovuje §7 alebo §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Služba II“). 

Aplikácia je autorským dielom Poskytovateľa chránená v zmysle príslušných ustanovení práva duševného vlastníctva, platného a účinného podľa Slovenských a Európskych právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Výlučným vlastníkom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Aplikácii je Poskytovateľ. Akceptovaním týchto VOP a Poskytnutím služby Používateľ nenadobúda akékoľvek majetkové práva alebo iné práva duševného vlastníctva k Aplikácii (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Aplikácie, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Aplikácie a šíriť ich). Aplikácia a všetky jej súčasti a funkcionality, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí sú chránené podľa práva Slovenskej republiky, Európskej únie a medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná, v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Aplikácie inak ako v súlade s týmito VOP si vyžaduje písomný súhlas Poskytovateľa.

Poskytovateľ udeľuje Používateľovi licenciu, ktorá slúži na používanie Aplikácie. Licencia je nevýhradná, bezodplatná, územne a časovo neobmedzená.

3. POPLATKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ sa zaväzuje Používateľovi sprístupniť Aplikáciu a jej funkcionality bezodplatne; Prevádzkovateľ má nárok na príslušnú odmenu za vygenerovanie daňového priznania – poplatok vo výške 5 (slovom: päť) EUR (ďalej ako „Poplatok“). Výška Poplatku je pre každého Používateľa rovnaká. O Výške Poplatku bude Používateľ oboznámený pred riadnou registráciou, prostredníctvom Web stránky na ktorej bude zverejnený. 

Poplatok za Poskytnutie služby sa uhrádza po vygenerovaní každého daňového priznania (či si Poskytovateľ vygeneruje riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie). Až riadnym uhradením Poplatku sa Používateľovi vygeneruje daňové priznanie.

Používateľ je povinný uhradiť Poplatok a to buď (i) vyplnením všetkých potrebných údajov z kreditnej/platobnej karty do príslušného formulára v Aplikácií, ktorá následne zrealizuje platbu pomocou platobnej brány STRIPE (ďalej ako „Platobná brána“) alebo (ii) previesť peňažné prostriedky prostredníctvom bankového prevodu – internetbankingu na účet Poskytovateľa. Používateľ je povinný uhradiť Poplatok v lehote splatnosti uvedenej vo výzve na úhradu. Poplatok sa považuje za uhradený po autorizácii kreditnej/platobnej karty a úspešným stiahnutí sumy prostredníctvom Platobnej brány. O riadnej úhrade Poplatku bude Používateľa Aplikácia informovať prostredníctvom dialógového okna a notifikácie prostredníctvom e-mailu na adresu ktorú Používateľ zadal pri registrácií. Následne do 7 (slovom: siedmych) dní Prevádzkovateľ vystaví Používateľovi daňový doklad (faktúru) za poskytnutie Služby a informuje Používateľa že mu daňový doklad bude zaslaný na email, ktorý uviedol v registrácii. Daňový doklad bude Prevádzkovateľ zasielať z emailovej adresy invoice@taxclick.eu. Za deň dodania Služby sa považuje deň úhrady poplatku Používateľom. 

V prípade omeškania Používateľa s úhradou Poplatku je Prevádzkovateľ oprávnený počas doby omeškania deaktivovať Konto a zamedziť prístup Používateľa k Aplikácii. Pred deaktiváciou Konta bude Používateľ Prevádzkovateľom emailom vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy. Omeškanie Používateľa s úhradou Poplatku o viac ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie VOP. Po uplynutí tejto lehoty sa dokumenty, ktoré poskytujú Služba I a Služba II automaticky vymažú.

Akceptáciou VOP Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas, aby všetky daňové doklady za používanie Aplikácie boli vydávané vo forme elektronickej faktúry. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotný daňový doklad pre daňové účely.

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Poplatku. Zmena Poplatku sa považuje za oznámenú Používateľovi momentom jej písomného oznámenia Používateľovi, zverejnenia na Web stránke a zároveň v Aplikácii (všetky podmienky musia byť kumulatívne splnené). Zmeny výšky Poplatku nebude mať dopad na už zaplatené faktúry.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používateľ pri registrácii do Aplikácie udeľuje Poskytovateľovi, ktorý prevádzkuje Aplikáciu a spracúva osobné údaje Používateľa v poskytnutom rozsahu:  obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, emailová adresa, rodné číslo (tento osobný údaj bude potrebný iba na vyplnenie Registračného formulára podľa ustanovenia §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a bude archivovaný po dobu 1 ((slovom: jednej)) hodiny od vyplnenia tohto formulára ) a osobitný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov užívateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „Osobné údaje“). Požívateľom poskytnuté Osobné údaje budú použité na spracovanie. 

Používateľ je poučený o tom, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje sa budú spracovávať počas celej doby existencie Konta a to až do doby, kým Používateľ vyjadrí svoj nesúhlas, údaje vymaže alebo požiada o ich vymazanie. Úradom pre dohľad nad ochranou osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk.

Používateľ potvrdzuje, že pred registráciou do Aplikácie a pred udelením súhlasu so získavaním a spracúvaním osobných údajov Používateľa bol zo strany Prevádzkovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých právach Používateľa a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Používateľ registráciou do Aplikácie výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že jeho Osobné údaje, ktoré dobrovoľne a slobodne poskytol Prevádzkovateľovi, sú správne, pravdivé, úplné a aktuálne a v prípade, že dôjde k ich zmene, zaväzuje sa ich aktualizovať.

5. ZÁRUKY A VYHLÁSENIA, POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

Prevádzkovateľ sprístupňuje Aplikáciu a jej funkcionality „ako sú“.

Používateľ berie na vedomie, že Obsah vkladá do Aplikácie na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť za vložený Obsah nesie Používateľ.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaistí primeranú úroveň zabezpečenia Obsahu pred jeho vymazaním, stratou, neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať službu a udržiavať Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi a zaväzuje sa zabezpečiť funkčnosť Aplikácie s výnimkou prípadov nezávislých na vôli Prevádzkovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému z dôvodov jeho údržby a nasadzovania nových funkcionalít, pričom o takýchto technických prestávkach bude Používateľa informovať na Web stránke. Používateľ nemá žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo nedostupnosťou web stránky.

Používateľ je povinný postupovať pri používaní Aplikácie tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu jeho Konta osobe, ktorá k tomu nie je oprávnená a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Prevádzkovateľovi, Používateľovi alebo tretej osobe. V prípade neoprávneného použitia Konta alebo prihlasovacieho mena a hesla Používateľa, je Používateľ povinný okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Prevádzkovateľa. Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom v rámci jeho Konta.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude Aplikáciu používať spôsobom, ktorým by porušoval práva Prevádzkovateľa k Aplikácii a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a záujmy. Použitie Aplikácie pre iný účel ako je definovaný, je zakázané. Používateľ vyhlasuje, že Aplikáciu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

Používateľ si na Aplikácií môže vytvoriť iba 1 (slovom: jedno) Konto. Používateľ, ktorý je už zaregistrovaný, sa nesmie opätovne zaregistrovať pod iným menom alebo s inou e-mailovou adresou, v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený duplicitné konto zmazať.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Obsah nezneužije vo vlastný prospech a že ho nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy mu takáto povinnosť bude vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Aplikácia a jej funkcionality budú poskytované v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, Poplatok a podmienky používania Aplikácie v zmysle týchto VOP. V prípade chýb alebo vád Aplikácie Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k ich odstráneniu dôjde v primeranom čase a spôsobom stanoveným Prevádzkovateľom.

6. KOMUNIKÁCIA

Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: info@taxclick.eu 

Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Používateľ sa zaväzuje oznamovať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov zadaných v rámci Registrácie k Aplikácii, pričom takáto zmena je účinná dňom po doručení oznámenia o zmene Prevádzkovateľovi. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia práv a povinností z VOP a predstavuje ich podstatné porušenie. V prípade, že v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne škoda, Používateľ nesie za takúto škodu zodpovednosť. Zmeny na strane Prevádzkovateľa budú zverejnené na Web stránke.

7. UKONČENIE

V zmysle týchto VOP môže Používateľ používať Aplikáciu bez časového obmedzenia po dobu založeného Konta.

Deaktivácia Konta bude možná kedykoľvek počas jeho existencie priamo v profile Užívateľa. Po následnom potvrdení deaktivácie Konta Užívateľom, sa všetok Obsah nenávratne vymaže, bez ohľadu na skutočnosť, či Používateľ podal/nepodal daňové priznanie. 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa spravuje týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Používateľom alebo v súvislosti s používaním Aplikácie, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie VOP, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike (výlučná právomoc).

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP.

Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok či prípadne telefonicky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť Prevádzkovateľom jednostranne menené, a to s účinnosťou odo dňa ich zverejnenia na www.digitaltaxes.sk. Podľa zmenených VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím ich účinnosti, pričom vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien VOP, sa posudzujú podľa doterajšieho znenia VOP.

Tieto VOP sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na  https://www.taxclick.eu/ t.j. odo dňa 15.11.2019.

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.